Kontaktuppgifter:
Uddens Sjögård AB/Scootboots Scandinavia (org. 556940-4659) E-post: info@scootboots.se Hemsida: www.scootboots.se

§ 1. Bakgrund
Denna personuppgiftspolicyn (”Policyn”) anger regler och riklinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Uddens Sjögård AB/Scootboots Scandinavia (org. nr 556940-4659) webbplats www.scootboots.se. Policyn anger hur personuppgifter
samlas in, hur de används, hur webbplatsens användere har kontroll över hantering av sina personuppgiftersamt hur de kan kontakta ansvarig för dessa frågor.

§ 2. Syfte
Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information och svar på hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

§ 3. Samtycke
a) Inhämta samtycke 

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att alla parter förstår hur personuppgifterna hanteras.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
Samtycke inhämtas genom att var besökare får acceptera användarvillkoren och cookies, däribland personuppgiftspolicyn.

b) Återkalla samtycke
Dina personuppgifter kan när som helst återkallas, vilket genom att kontakta:
E-post: info@scootboots.se

c) Radera personuppgifter
När samtycket återkallas kan användaren begära att hens information ska raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud via info@scootboots.se

§ 4. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

Namn
Företag
E-post
Telefonnummer


b) Syftet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

Tillhandahålla tjänster, produkter och kundsupport
Kommunikation
Fakturering
Marknadsföring och annonsering
Fullgörande av avtal


c) Personuppgifterna delas med
Användarens personuppgifter kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:
Dina personuppgifter kan komma att delas med b.la vårt moderbolag Uddens Sjögård AB och våra partners som finns att läsa om på hemsidan

d) Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer sparas som längst enligt följande:
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom
behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

§ 5. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:
Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt På personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

§ 6. Säkerhet och kryptering
Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer
behandlas konfidentiellt. Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Datainspektionen att rapporteras.

§ 7. Dina rättigheter
Som en användare vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra gällande:

Rätt till information
Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Vid en personuppgiftsincident, har du i vissa fall som registrerad även rätt till särskild information. Somliga personuppgiftsincidenter är vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att anmäla till Datainspektionen.

Rätt till rättelse
Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering
Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina uppgifter raderade.
– Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.
– Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.
– Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.
– Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade skäl
som väger tyngre än ditt intresse.
– Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.
– Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning
I enskilda fall har du som registrerad rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning kan t.ex. åberopas om du anser att uppgifterna är felaktiga och med anledning av detta har begärt rättelse. Dataportabilitet Som användare har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget avtal.

Rätt att göra invändningar
Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter kan göras i de fall vi behandlar dessa utifrån en intresseavvägning. Om vi anser att en behandling ändå ska ske, måste vi påvisa att det finns intressen som väger tyngre. Som registrerade har du alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Klagomål
Vid händelse du anser att dina uppgifter behandlats i strid med gällande lag bör du snarast anmäla det till
oss, varvid vi kommer utreda detta. Du kan även anmäla det till Datainspektionen.

Skadestånd
Om du har lidit skada p.g.a. att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

§ 8. Behandling av personuppgifter om barn
Digital Islands tjänster och produkter är inte avsedda för personer under 18 år

§ 9. Cookies
På vår webbplats används s.k. cookies, vilket är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren, eller ger oss statistik om användandet av vår webb. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra
eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

§ 10. Ändringar i policyn
Den här policyn publicerades 8 December 2021 och uppdaterades löpande.
Denna policy kan komma att ändras i framtiden, så användare uppmanas att läsa denna policy med jämna mellanrum.

§ 11. Kontakt
Uddens Sjögård AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under webbplatsen www.scootboots.se. Uddens Sjögård AB org. nr 556940-4659